1. INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE
Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wydarzeniu Architektura mikroserwisow z wykorzystaniem Spring Cloud prowadzonym przez Organizatora, jakim jest Przemysław Bykowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Senteli Przemysław Bykowski z siedzibą w Gdyni przy ul. Starowiejska 16 lok. 2, 81-356 Gdynia, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 8891493071, REGON 365151816
Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Uczestnik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uczestnicząca w Wydarzeniu;
Wydarzenie – spotkanie prowadzone w przestrzeni internetowej, za pośrednictwem platformy Code With Me, na które rejestracja oraz płatności przebiegają za pośrednictwem platformy Evenea, funkcjonującej na podstawie odrębnych regulaminów dostępnych pod adresem https://app.evenea.pl/regulaminy.
Regulamin – niniejszy regulamin
Rejestracja – oświadczenie woli Klienta kierowane za pośrednictwem portalu Evenea, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem jest zakup biletu umożliwiającego udział w Wydarzeniu Organizatora.

2. WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Organizator świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu mu udziału w Wydarzeniu.
Do pełnego i efektywnego uczestnictwa w Wydarzeniu konieczne jest:
• Posiadanie niezbędnej wiedzy umożliwiającej udział w szkoleniu
• Przygotowanie narzędzi wskazanych przez Organizatora

3. REALIZACJA USŁUGI
Zawarcie prawnie wiążącej umowy pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem następuje z chwilą przesłania Organizatorowi przez Użytkownika za pośrednictwem portalu Evenea wypełnionego formularza rejestracyjnego. Zawarcie umowy zobowiązuje Użytkownika do dokonania płatności na rzecz Organizatora, za pośrednictwem portalu Evenea.
Pomyślne sfinalizowanie orocesu rejestracyjnego oraz następującej po nim płatności upoważnia Uczestnika do udziału w Wydarzeniu.
Organizator zastrzega sobie, w przypadkach zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, prawo do odwołania, skrócenia albo zmiany terminu Wydarzenia. W takich przypadkach Użytkownikowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez odsetek oraz odszkodowania.
Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
Filmowanie i nagrywanie przebiegu Wydarzenia jest bezwzględnie zabronione.
Uczestnicy nie mogą odnosić się do innych Uczestników jak również Organizatora i w sposób naruszający godność lub sprzeczny z ogólnymi zasadami współżycia społecznego.
Uczestnicy są zobowiązani do zachowania w sposób nieutrudniający innym Uczestnikom udziału w Wydarzeniu.
Wykonawca zastrzega sobie prawo odebrania dostępu do Wydarzenia Uczestnikowi, który łamie postanowienia niniejszego Regulaminu.
Bilet nie podlega zwróceniu w przypadku braku możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu ze powodów leżących po stronie Uczestnika.
Certyfikat ukończenia szkolenia przysługuje tylko osobom, które będą uczestniczyły w Wydarzeniu.

4. DANE OSOBOWE
Organizator wchodzi w posiadanie danych Użytkownika (jako ich Procesor) za pośrednictwem portalu Evenea (Administratora) i stosowanych przez niego formularzy rejestracyjnych.
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
• Imię i nazwisko
• Adres email
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora tj.:
• realizacji zawartej przez Organizatora z Uczestnikiem umowy obejmującej udział Uczestnika w Wydarzeniu organizowanym przez Organizatora
• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.:
• podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
• podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową.
Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem pod adresem przemyslaw@bykowski.
Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa.
Podanie przez Uczestników danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak ono niezbędne do realizacji Umowy.
Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

5. UDZIAŁ UŻYTKOWNIKA
Użytkownik przez akceptację niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na nagrywanie Wydarzenia przez Organizatora, a więc także, aby zapis jego ewentualnych wypowiedzi wygłoszonych w trakcie Wydarzenia został utrwalony w formie nagrań dźwiękowych i zezwala, aby zapis ten został nieodpłatnie wykorzystany przez Organizatora jako element jego prezentacji stanowiącej przedmiot dalszej sprzedaży (w formie kursu internetowego). Niniejsza zgoda obejmuje także nagrywanie ekranu wykorzystywanego w trakcie Wydarzenia, na którym mogą pojawiać się pytania kierowane przez Użytkownika wraz z używanym przez niego nickiem.

6. PRAWA AUTORSKIE
Prezentacja udostępniana Użytkownikowi w toku Wydarzenia jak i samo wystąpienie Organizatora stanowi jego własność i jest chroniona prawami autorskimi. Zabrania się ich zapisywania, powielania oraz dalszego używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela (Organizatora).

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie Regulaminu portalu Evenea za pośrednictwem którego Użytkownik dokonał zakupu biletu na wydarzenie Organizatora i który w związku z tym zobowiązuje obie strony do realizacji konkretnych obowiązków, jak również przyznaje im określone prawa. Organizator i Użytkownik prowadNiniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 września 2019.